Nauka

UWM w Olsztynie w obszarze nauka podejmuje działania, inicjuje i rozwija badania naukowe zgodne z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Zwraca uwagę na umiędzynarodowienie badań naukowych oraz ich powiązanie z instytucjami i organizacjami pozauczelnianymi. Koncepcja kształcenia na WL jest ściśle związana z kierunkami badań prowadzonymi przez poszczególne Katedry. Aktywne uczestnictwo studentów (działalność Kół Naukowych, zajęcia interdyscyplinarne, praktyki) umożliwiają stałe poszerzanie wiedzy, co skutkuje lepszym przygotowaniem nie tylko do zawodu lekarza, ale także pracy naukowej.

Działalność naukowo-badawcza WL realizowana jest w oparciu o  środki statutowe, środki przeznaczone na rozwój młodych naukowców (przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym) oraz pozyskiwane z różnych źródeł granty naukowe. WL prowadzi również działalność upowszechniającą naukę w ramach Olsztyńskich Dni Nauki oraz stale rozwijającą się współpracę naukową z zagranicą.

 

Granty naukowe przyznane Wydziałowi Lekarskiemu

W latach 2015-2019 pracownicy WL zrealizowali 13. grantów z NCN (5. – Miniatura, 3. – Opus, 3. – Preludium, 1. – Sonata i NCN – COVID-19), 6. z NCBR (STRATEGMED, BIOSTRATEG II i II konkurs polsko-tajwański) oraz 2. z MNiSW (SPUB).

 

Tabela nr 1.. Granty przyznane pracownikom Wydziału Lekarskiego:

L.p.

Nr tematu

Tytuł

Nr konkursu

Termin real.

Nr projektu

Wartość ogółem

1.

61.640.004-300 1522-0751

Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego.

akronim GRP&ALS

25.640.003 bezpośrednie

25.640.004 pośrednie

STRATEGMED

01.01.2015

31.12.2019

STRATEGMED/233209/12/NCBR/2015

4 303 854,00

2.

61.640.006    25.640.005-300 k. bez.   

25.640.006-300 k. pośr.    

Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych (akronim “Explore Me”

Zadanie 8: Transplantacje mezenchymalnych komórek macierzystych w modelach dużych zwierząt

STRATEGMED I w ramach Programu “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (konsorcjum)

01.01.2016

30.06.2021

STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016

1 800 000,00

3.

25.650.007-300 61.650.007-300

Lokalizacja i charakterystyka immunohistochemiczna neuronów przedzwojowych oraz projekcji viscerofugalnych ze zwojów trójkąta pęcherza moczowego do zwoju krezkowego tylnego u świni domowej

Miniatura 1

24.08.2017 23.08.2018

DEC-2017/01/X/NZ4/00146

45 474,00

4.

61.650.008-300

Określenie zmian morfologicznych i neurochemicznych w zakończeniach nerwowych wycinków skóry właściwej w neuropatii cukrzycowej

Miniatura 1

23.12.2017 22.12.2018

DEC-2017/01/X/NZ5/01350

31 790,00

5.

61.650.010-300

Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji, w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby

OPUS 13

7.02.2018 6.02.2022

DEC-2017/25/B/NZ4/00435

618 800,00

6.

61.650.009-300

Wpływ prozdrowonych oddziaływań soku oraz wytłoków z malin na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i paramery stresu oksydacyjnego w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczego

PRELUDIUM 13

24.01.2018 23.01.2021

2017/25/N/NZ7/00035

180 000,00

7.

61.640.002-300   (25.640.001-300 k.bez.    

25.640.002-300 k.ogól.)

Innowacyjna strategia diagnostyki,profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej “NeuStemGen” Zad. 6 Opracowanie i optymalizacja klinicznego protokołu innowacyjnej terapii komórkowej przewlekłych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.                                                                                                     Zad 10 Transfer innowacyjnych technologii do wdrożenia i kontrola jakości produktów wytworzonych w Projekcie

STRATEGMED

01.02.2015 31.01.2019 31.01.2019 “6” 31.01.2019 “10”

STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014

2 821 260,00

8.

61.640.008-300

Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródło substancji biologiczne aktywnych przeznaczonych do produkcji parametrów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplemnetów diety ZAD. 8. Zastosowanie wybranych związków roślinnych w leczeniu miejscowym zmian łuszczycowych

BIOSTRATEG II (konsocjum)

01.04.2018 31.12.2019

BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016

368 792,00

9.

61.640.009-300

Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródło substancji biologiczne aktywnych przeznaczonych do produkcji parametrów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplemnetów diety ZAD. 12. Badanie skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny pacjentom z dyslipidemią oraz miażdżycą

BIOSTRATEG II (konsocjum)

01.04.2018 31.12.2019

BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016

542 500,00

10.

25.680.001-300

Patofizjologiczna charakterystyka struktury komórek i aktywności wybranych struktur mózgowia w nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi na modelu szczurzym

II konkurs polsko-tajwański

01.03.2015

31.12.2017

30.06.2018

PL-TWII/4/2015

375 714,00

11.

25.630.001-300

Laboratorium badań nad komórkami macierzystymi (stanowisko pracy wyposażone w boks hiperbaryczny z wyposażeniem, rezonans magn., tomograf komp., mikroskopy semikonfokalny i fluoroscencyjne, sortery komórek, cytomer przepływowy, inkubatory itp.)

SPUB

01.01.2016

31.12.2018

201721/E-383/SPUB/2016/1

1 441 440,00

12.

25.630.001-300

Laboratorium badań nad komórkami macierzystymi (stanowisko pracy wyposażone w boks hiperbaryczny z wyposażeniem, rezonans magn., tomograf komp., mikroskopy semikonfokalny i fluoroscencyjne, sortery komórek, cytomer przepływowy, inkubatory itp.)

SPUB

01.01.2019

31.12.2021

61/E-383/SPUB/SP/2019

1 530 000,00

13.

61.650.012-300

Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowania terapii immunomodulacyjnych

OPUS 15

21.01.2019 20.01.2022

DEC-2018/29/B/NZ5/00921

1 588 776,00

14.

61.650.011-300

Występowanie feniksyny i receptora GPR173 w ścianie nowotworowo zmienionego jelita grubego człowieka

MINIATURA 2

05.01.2019 04.01.2020

DEC-2018/02/X/NZ4/02695

36 520,00

15.

61.650.013-300

Rola kolistych RNA w autoimmunologicznej demielinizacji

PRELUDIUM 9

UWM od: 31.01.2019 16.03.2016 15.03.2020

2015/17/N/NZ6/03504

150 000,00

16.

61.650.014-300

Profil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji

OPUS 12

UWM od: 26.02.2019 29.08.2017 28.08.2020 

2016/23/B/NZ6/02541

1 596 600,00

17.

61.650.015-300

Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej

SONATA BIS 8

01.07.2019 30.06.2024

2018/30/E/NZ5/00458

3 837 200,00

18.

61.650.016-300

Wpływ nano miedzi w diecie na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i stres oksydacyjny w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczego

MINIATURA 3

07.11.2019 06.11.2020

DEC-2019/03/X/NZ9/00171

49 999,00

19.

61.650.017-300

Ocena uszkodzenia aksonalnego i neuronalnego u chorych ze sporadyczną i rodzinną postacią strawdnienia rozsianego i u członków ich rodzin w oparciu o optyczną koherentną tomografię siatkówki

PRELUDIUM 8

UWM od: 22.10.2019 10.08.2015 09.04.2021 

UMO-2014/15/N/NZ4/01704

41 156,16

20.

61.650.018-300

Ograniczenie śmiertelności w przebiegu COVID-19 poprzez poszukiwanie mechanizmów i metod terapii zespołu burzy cytokinowej

 NCN – COVID-19

02.09.2020 01.03.2022

UMO-2020/01/0/NZ6/00072

1 080 000,00

21.

W trakcie nadania

Udział pestycydów w sukcesie terapeutycznym inozytoli stosowanych w leczeniu PCOS

MINIATURA 4

12.12.2020

12.12.2021

2020/04/X/NZ4/01633

49 665,00

 

 

 

 

 

Razem:

22 489 540,16

 

Projekty międzynarodowe realizowane przez pracowników WL obejmują badania prowadzone w ramach programów takich jak EuroNanoMed oraz ERA-NET Neuron Cofund. Badania realizowane są we współpracy z ośrodkami europejskimi, np. z Uniwersytetem w Minho, Portugalia, Ludwig Maximilian University of Munich, Niemcy, CNRS-University of Bordeaux, Francja, a także ośrodkami spoza Europy, jak np. The Weizmann Institute, Izrael. Pozyskane kontakty międzynarodowe wpłynęły na prestiż i rozpoznawalność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dwa projekty badawcze zostały uzyskane z Agencji Badań Medycznych (projekt „System wspomagający zdalną diagnostykę pacjentów leczonych w warunkach domowych, umożliwiający wykrywanie nagłego zaostrzenia się objawów COVID-19 na bazie metod sztucznej inteligencji”, oraz projekt NeOStem „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”. Oba granty pozwolą na wzmocnienie interakcji WL z wiodącymi polskimi ośrodkami i zespołami naukowymi.

Ponadto realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nadzorowane przez  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT):

a) „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Zdrowia. Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2023 r. Wartość projektu: 17 313 095,97 zł.

b) „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości    zarządzania    procesem kształcenia i jakości nauczania”

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2023 r. Wartość projektu: 17 313 095,97 zł. Wartość zadań dedykowanych Wydziałowi Lekarskiemu: 1 117 450,00 zł.

Znaczną część badań naukowych stanowią badania prowadzone w ramach działalności statutowej Wydziału, w obszarze zatytułowanym Badania nad etiopatogenezą wybranych jednostek chorobowych człowieka. Szczegółowa charakterystyka profilu badań Katedr została przedstawiona w  Załączniku 1.7. Wyniki badań prowadzonych na WL przyczynią się do postępu w diagnostyce i terapii nieuleczalnych w chwili obecnej chorób układu nerwowego, narządu ruchu; chorób przebiegających z upośledzeniem unerwienia autonomicznego narządów wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem układu moczowego; lepszego zrozumienia biologii nowotworów, oceny ryzyka ich progresji i przerzutowania oraz doboru bardziej celowanej terapii. Badania publikowane są w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, posiadających Impact Factor (IF) i znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR), jak również w czasopismach krajowych, nie klasyfikowanych na tej liście. Dorobek publikacyjny WL (pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych) w latach 2015-2020 obejmuje współautorstwo lub autorstwo 2406 prac naukowych o sumarycznym współczynniku IF = 2935.69 oraz punktacji MNiSW = 53577, (Załącznik 1.8).

Ostatnio opublikowany ranking najlepszych naukowców na świecie  TOP 2%  opracowany przez Uniwersytet Stanforda w USA, wyróżnił trzech Profesorów pracujących na WL: prof. Annę Nowak-Węgrzyn (z Katedry Pediatrii Klinicznej), prof. Krzysztofa Selmaja (kierownika Katedry Neurologii), oraz prof. Andrzeja Grzybowskiego (kierownika Katedry Okulistyki).

Nauczyciele akademiccy WL pełnią funkcję Profesorów wizytujących (Visiting Professo)r za granicą (3. osoby), w School of Medicine St. George’s University, USA i Faculty of Medicine, Vilnius University, Litwa. Dodatkowo  WL zatrudnia 7. Profesorów wizytujących : z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, School of Medicine St. George’s University, USA, Grossman School of Medicine, New York, USA, University Children’s Hospital in Düsseldorf, Niemcy, University of Vermont College of Medicine, USA, Hypertension and Diabetes Research Unit, Max Grundig Clinic, Bühl, Niemcy, Lithuanian University of Health Sciences in Kaunas, Litwa.

 

Działalność badawczo – rozwojowa „młodych naukowców”

W 2019 roku dr n. biol. Aleksandra Lipka z Katedry Ginekologii i Położnictwa  otrzymała stypendium Fulbright Senior Award (PL/2020/43/SR ) i będzie odbywała staż w Colorado State Unuversity, Ford Collins CO, USA. u Profesora Anthony. Dr Lipka jest czwartą osobą na UWM w Olsztyniei pierwszą na WL, która uzyskała prestiżowe stypendium Fulbright Senior Award. 

 

Przyznane nagrody i wyróżnienia za prowadzoną działalność naukową i organizacyjną

Pracownicy WL zostali wyróżnieni przez JM Rektora UWM w Olsztynie następującymi nagrodami:

– Naukową 4. osoby – pierwszego stopnia, 23. osoby – drugiego stopnia i 3. osoby  – trzeciego stopnia,

– Organizacyjną 30. osób – pierwszego stopnia, 26.  osób  drugiego stopnia i 1. osoba trzeciego stopnia,

– Dydaktyczną 4. osoby pierwszego stopnia, 15.  osób drugiego stopnia i 6. osób trzeciego stopnia,

oraz 20.  Indywidualnych.

Ponadto pracownicy Wydziału otrzymali również liczne nagrody i wyróżnienia m.in. MNiSW, Prezydenta RP, Stowarzyszeń naukowych. (Załącznik 1.9.) 

 

Przyznane Wydziałowi uprawnienia i kategorie naukowe

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-IV-U-572/2010 z dnia 28 lutego 2011 r. Wydziałowi Lekarskiemu przyznane zostały uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Od tego czasu przeprowadzono 54. pozytywnie zakończone przewody doktorskie i wszczęto kolejnych 66. W 2016 roku Wydziałowi przyznano  uprawnienia do prowadzenia postępowania habilitacyjnego. Do tej pory na Wydziale przeprowadzono 7. postępowań o nadanie tytułu profesora, 14. postepowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wykaz zakończonych przewodów doktorskich i  postepowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora  (Załącznik 1.10). W wyniku przeprowadzonej, w 2018 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oceny parametrycznej, WL przyznano kategorię B.

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

Ważnym elementem wzmocnienia współpracy Wydziału z podmiotami gospodarczymi, łączącym się ze zmianą podejścia do praktycznego znaczenia prowadzenia badań naukowych i ich wpływu na koncepcję nauczania oraz rozwoju wiedzy, jest aktywny udział jednostek WL w projektach łączących naukę i biznes. Katedra Neurochirurgii, prowadzi innowacyjne i pionierskie badania dotyczące wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu neurodegeneracyjnych schorzeń, na które obecnie nie ma skutecznej terapii. Już w pierwszej edycji konkursu STRATEGMED, organizowanej przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych” uzyskano fundusze na badania. Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Pierwszy projekt „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” akronim NeuStemGem  do 31.01.2019 r. (STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014) realizowany był jako Konsorcjum we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Genomed Spółka Akcyjna, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Fundacją Ewy Błaszczyk „AKOGO”. Celem projektu NeuStemGen było opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składało się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyły zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) – postępującej neurodegeneracji neuronów ruchowych. Realizacja projektu dotyczyła opracowania biomarkerów swoistych dla AMD oraz wdrożenia innowacyjnych metod leczniczych opartych o wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii i okulistyce.

Drugi projekt był poświęcony Zastosowaniu progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS do 31.12.2018 r. (STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) w ramach Konsorcjum we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, VETREGEN JOANNA SANFORD, Instytutem Genetyki Człowieka PAN, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie oraz Uniwersytetem Johns Hopkins. Kolejna, trzecia edycja programu nosiła tytuł „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim EXPLORE ME do 31.12.2018 r. (STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016). Konsorcjum w składzie: z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Kolejny projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako Program EuroNanoMed III w nowej perspektywie finansowej – Horyzont 2020. Program dotyczył nanomedycyny, czyli zastosowania nanotechnologii dla zdrowia. Nanotechnologia jest strategicznym priorytetem w Europie, a technologie związane z tym sektorem mają wpływ na wzrost dobrobytu społecznego i gospodarczego, jak również oddziałują bezpośrednio na styl życia obywateli w wielu dziedzinach między innymi w obszarze ochrony zdrowia, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), ochronie środowiska. EuroNanoMed III ma na celu wspieranie konkurencyjności europejskiej nanomedycyny, a partnerzy poprzez wspieranie projektów badawczych i wdrożeniowych dążą do wzmocnienia międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, szpitalami i przedsiębiorstwami. W ramach tego projektu realizowano zadanie: „Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorow glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego” akronim NanoTech4ALS do 31.08.2019 r. (12/EuroNanoMed/2016). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie był liderem programu, a kooperantami Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, University of Minho, Portugalia oraz FMC BioPolymer, Norwegia.

W wyniku realizacji wyżej wymienionych projektów powstały m.in. następujące publikacje:

 1. Majewska E, Rola R, Barczewska M, Marquez J, Albrecht J, Szeliga M: Transcription factor GATA3 expression is induced by GLS2 overexpression in a glioblastoma cell line but is GLS2-independent in patient-derived glioblastoma. J Physiol Pharmacol. 2017 Apr;68(2):209-214. IF 2.624, MNiSW 25;
 2. Barczewska M, Juranek J, Wojtkiewicz J.: Origins and neurochemical characteristics of porcine intervertebral disc sympathetic innervation: a preliminary report. J Mol Neurosci. 2017 Jul 31. IF 2.496, MNiSW 25;
 3. Zadroga A, Jezierska-Woźniak K, Czarzasta J, Barczewska M, Wojtkiewicz J, Maksymowicz W.: Therapeutic potential of olfactory ensheathing cells and mesenchymal stem cells in spinal cord injuries. Stem Cells Int. 2017;2017:9438310. IF 1.206, MNiSW 20;
 4. Jezierska-Wozniak K, Barczewska M, Habich A, Wojtacha P, Badowska W, Maksymowicz W., Wojtkiewicz J.: The feasibility of the CD271+ and CD271- mesenchymal stromal cell enrichment toward nucleus pulposus-like cells. Folia Histochem Cytobiol. 2017;55(3):114-123. IF 1.678, MNiSW 15;
 5. Barczewska M. , Jezierska-Wozniak K. , Habich A., Lipinski S., Holak P., Maksymowicz W., Wojtkiewicz J: Evaluation of regenerative processes in the pig model of intervertebral disc degeneration after transplantation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Folia Neuropathol 2018; 56 (2): 1-9; IF 1.278, MNiSW 20;  
 6. Tomasz Siwek, Joanna Wojtkiewicz, Monika Barczewska, Lukasz Grabarczyk, Mariusz Sowa, Katarzyna Jezierska-Wozniak, Aleksandra Habich, Wanda Badowska, and  Wojciech Maksymowicz: Mesenchymal stem cell (MSC) transplantation in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS): is there a “responder population”? J Neurol Neurosc. 2018; 9,3:260. IF 1.45,
 7. Barczewska M., Siwek T, Maksymowicz  S, Grudniak M., Ołdak T., Gładysz D., Maksymowicz W.: Safety of Wharthon’s Jelly derived-Mesenchymal Stem Cells intrathecal injection in Amyotrophic Lateral Sclerosis therapy. Translational stem cell clinical study. Neural Regen Res. 2019;14(2):313-318. IF 3.171,  MNiSW 70;

Zatwierdzone patenty na WL:

 1. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz, postępowanie w toku, Urządzenie do pomiaru siły odwodzenia i przywodzenia palców ręki człowieka, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer zgłoszenia: P.418791, 2019.
 2. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz,  „Urządzenie do pomiaru siły przywodzenia i odwodzenia palców ręki człowieka”, Polska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, P.415283, 2018.
 3. Hydrogel Comprising Manganese, methods and uses there of, twórcy: 13. osób w tym I. Małysz-Cymborska, D. Golubczyk, Ł. Kalkowski, P. Walczak, wynalazek wspólny (załącznik), data zgłoszenia 21.12.2017. nr EP 3 501 553.

 Wynikiem działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Katedry są zgłoszone również inne patenty:

 • Katedra Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi :
 • Maska oddechowa do pomiarów przepływu powietrza podczas snu, twórcy: A. Kukwa,  M. Śmieja, data zgłoszenia 11.02.2016, nr zgłoszenia P.416104, Pat. Nr 229250
 • Zestaw do monitorowania drożności dróg oddechowych, twórcy: A. Kukwa, A. Zając, Sz. Nitkiewicz, R. Barański, data zgłoszenia 18.11.2016r. nr zgłoszenia  P.419511, patent udzielony decyzją z dnia 14.07.2020r. (nie ma jeszcze nr patentu).
 • Białka z grupy ALKBH do zastosowania w sposobie diagnozowania chorób nowotworowych, ich zastosowanie do identyfikacji substancji o działaniu przeciwnowotworowym oraz pochodne antrachinonu do zastosowania jako lek i w sposobie leczenia i/lub zapobiegania chorobie nowotworowej, wynalazek wspólny: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w W-wie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, UWM
  w Olsztynie. Twórca z UWM Pan prof. A. Kukwa (30 twórców z wymienionych jednostek), data zgł. 18.12.2016, nr zgłoszenia P.419848, Pat. Nr 235564
 • Katedra Anatomii i Radiologii:
 • Urządzenie do interakcji z obiektami przestrzennymi, J. Gielecki, A. Żurada, M. Chlebiej, A. Rutkowski, data zgłoszenia 13.02.2018 nr P.424581, Pat.nr 233986

 

Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunologii Klinicznej oraz Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych zrealizowała zadania w ramach strategicznego programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – (BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016), któremu patronuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2016 – 2019 realizowano projekt pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” (akronim PLANTARUM). Na potrzeby realizacji projektu utworzono Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa SA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska.

Projekt dotyczył w głównej mierze strategicznych obszarów problemowych, takich jak: klasyfikacja wybranych surowców roślinnych, wskazanie składników mających istotne dla zdrowia człowieka właściwości prozdrowotne (cyklitole, polifenole, sapogeniny), określenie ich właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej. Przygotowano wstępnie opracowania dotyczące właściwości prozdrowotnych cyklitoli. 

 1. Owczarczyk-Saczonek A, Lahuta LB, Placek W, Górecki RJ. The potential benefits of plant cyclitols in the treatment of psoriasis. Polish Annals of Medicine, 2018. MNiSW 14;
 2. Owczarczyk-Saczonek A, Lahuta LB, Ligor M, Placek W, Górecki RJ, Buszewski B. The healing-promoting properties of selected cyclitols-a review. Nutrients. 2018 Dec 3;10(12):1891. doi: 10.3390/nu10121891. IF 4.195 , MNiSW 35;
 3. Antonowski T, Osowski A, Lahuta L, Górecki R, Rynkiewicz A, Wojtkiewicz J. Health-promoting properties of selected cyclitols for metabolic syndrome and diabetes. Nutrients. 2019 Sep 30;11(10):2314. doi: 10.3390/nu11102314. IF 4.195 , MNiSW 35;
 4. Wojciechowska A, Osowski A,  Jóźwik M, Górecki R, Rynkiewicz A, Wojtkiewicz J. Inositols’ importance in the improvement of the endocrine–metabolic profile in PCOS, International Journal of Molecular Sciences, 2019; 20: 1422-0067. IF 4.183, MNiSW 140.

 

W ramach Projektu PLANTARUM realizowano czternaście zadań. Zadanie nr 8 realizowała Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunologii Klinicznej dotyczący zastosowania D-chiro-inozytolu w leczeniu miejscowym zmian łuszczycowych. Opracowano techniki izolacji składników aktywnych we współpracy z Katedrą Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz podłoże do stworzenia preparatu leczniczego we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Tricomed SA, filią Fabryki Kosmetyków Pollena Ewa SA. Zrealizowano podwójne ślepe badanie kontrolowane placebo z wykorzystaniem 1% i 0,25% maści D-chiro-inozytol (DCI) u pacjentów z łagodną łuszczycą plackowatą, wykazując skuteczność kliniczną preparatu oraz za pomocą obiektywnych pomiarów nawodnienia, TEWL, elastyczności i grubości (DermaLAB COMBO). Korzystne wyniki dla 1% DCI preparatu wskazują, że może on być stosowany jako środek wspomagający miejscowe leczenie łuszczycy.

Wyniki opublikowano w pracy: Owczarczyk-Saczonek A, Czerwińska J, Wygonowska E, Kasprowicz-Furmańczyk M, Placek W. D-chiro-inositol as a treatment in plaque psoriasis: a randomized placebo-controlled clinical trial. Dermatol Ther. 2020 Nov 14:e14538. doi: 10.1111/dth.14538. IF 2.327, MNiSW 70. Obecnie przeprowadzany jest proces zgłoszenia patentowego.

Zadanie nr 12 było realizowane przez I Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Dotyczyło oceny skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny, jako suplementu diety, pacjentom z dyslipidemią oraz miażdżycą (kontrola profilu lipidowego) po 3 i 6 miesiącach zastosowania. Zadaniem jest wprowadzenie nowego suplementu diety wspomagającego leczenie arteriosklerozy.

Publikacja, Krajewska-Włodarczyk, M., Owczarczyk-Saczonek, A., Placek, W. et al. Distal interphalangeal joint extensor tendon enthesopathy in patients with nail psoriasis. Sci Rep 9, 3628 (2019). IF 4,122 MNiSW 40, została ujęta  podczas opracowywania stanowiska Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonografii w Medycynie i Biologii dotyczącego badań ultrasonograficznych w dermatologii. [Alfageme F, Wortsman X, Catalano O, Roustan G, Crisan M, Crisan D, Gaitini DE, Cerezo E, Badea R. European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Position Statement on Dermatologic Ultrasound. Ultraschall Med. 2020 May 7. English. doi: 10.1055/a-1161-8872].

 

Dane o współpracy Polsko-Litewskiej

2017 rok

umowa o współpracy Collegium Medicum UWM w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

 

2018 rok

Materiały zjazdowe

 1. Lazauskas R., Kowalski I.M., Wojtkiewicz J., Miliauskas R., Stankevicius E.: Application of whole - body vibrations in medicine and sports. International Multidisciplinary Conference. Rehabilitation Yesterday – Today – Tomorrow. Lidzbark Warmiński, 19-20. October 2018: 81.

Projekt

 1. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Rehabilitacja Wczoraj-Dziś-Jutro. Lidzbark Warmiński, 19-20 października 2018 r. – udział czynny, Przewodniczący Komitetu Naukowego.

 

2019 rok

Materiały konferencyjne

 1. Kamelska-SadowskaAM.,  BałdygaE., ŻechowiczT., Stankevičius E., GromadzińskiL., Kowalski IM.: The physiological adaptation to exercise following cardiac rehabilitation in patient after several cardiopulmonary resuscitations and severe hypoxia – case study. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 3-4.
 2. Protasiewicz-FałdowskaH., Zaborowska-SapetaK., Kamelska-SadowskaAM., Warmowska-Dawid A., Kowalski IM.: The correlation between lumbar low-grade scoliosis and the magnitude of physiological curvatures of the spine in standing and sitting positions in children. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 5.
 3. Warmowska-DawidA., Zaborowska-SapetaK., Kamelska-SadowskaAM., StankevičiusE.,  Kowalski IM.: Clinical complications after spinal cordinjury in pediatric patients. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 6-7.
 4. Kamelska-SadowskaAM., Zaborowska-Sapeta K., Stankevičius E., Kowalski IM.: The role of stem cells in the myocardial regeneration and cardiac repair. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 8.
 5. Vytenis Arvydas Skeberdis, Kowalski IM.: Peculiarities in cardiac intercellular signaling. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 18.
 6. Abramavičius S., Volkevičiute A., Tunaityte A., Venslauskas M., Bubulis A., Bajoriunas V., Kowalski I.M., Stankevičius E.: Ultrasonic modulation of drug action. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 13-14.

 

Referaty wygłoszone bez streszczeń

 1. Kowalski I.M.: Wady postawy u dzieci i młodzieży – mity i fakty. International Conference Lithuanian and Polish Women in Europe 2019. Olsztyn - Kaunas 20-23 września 2019.

Projekty

 1. International Conference Lithuanian and Polish Women in Europe 2019. Olsztyn, Poland and Kaunas, Lithuania 20-23 September 2019. – udział czynny
 2. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019 – udział czynny
 3. Projekt w ramach współpracy UWM w Olsztynie, Polska i Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania. Preparation and implementation of methods to develop disease specific empiric antimicrobial prescription auxiliary. – członek Zespołu Badawczego

 

2020

Komunikaty naukowe

1. Kamelska-Sadowska A.M., Kowalski P., Stankevicius E., Kowalski I.M.: The effect of lateral electrical surface stimulation (LESS) on cell physiology and histological findings of spine muscles in rabbits. International Lithuanian - Polish Conference on Histology, Kaunas. Lithuania, 28 February 2020: 23-24.

Projekt

1. International Lithuanian - Polish Conference on Histology, Kaunas. Lithuania, 28 February 2020.

 

 

Prof. Edgaras Stankevicius MD, PhD (Lithuania)

 • od 02.10.2018 rok  – umowa zlecenie – prof. wizytujący

 

2018 rok

 • International Multidisciplinary Conference. Rehabilitation Yesterday – Today – Tomorrow. Lidzbark Warmiński, 19-20. October 2018.

– 2018 członek Komitetu Naukowego

- przewodniczący Sesji nt. Naczyniowe i chirurgiczne aspekty w rehabilitacji

- udział czynny:

1. Ultradźwięki i mechaniczny wstrząs wywołujący relaks naczyniowy.

Silvijus Abramavičius MD, Prof. Vytautas Ostaševičius, Prof. Vytautas Jūrėnas, Prof. Edgaras Stankevičius MD, PhD.

Institute of Physiology and Pharmacology,Lithuanian University of Health Sciences,Kaunas, Lithuania, Institute of Mechatronics Kaunas University of Technology, Kaunas,Lithuania

 

2. Determinacja reżimu oszczędnej operacji z użyciem wewnątrznaczyniowego cewnika.

Silvijus Abramavičius MD, Jonas Navickas PhD, Prof. Algimantas Bubulis, Mantas Venslauskas PhD, Prof. Edgaras Stankevičius MD, PhD. Institute of Physiology and Pharmacology,Lithuanian University of Health Sciences,Kaunas, Lithuania Institute of Mechatronics Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

 

2019 rok

3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

2020 rok

International Lithuanian - Polish Conference on Histology, Kaunas. Lithuania, 28 February 2020 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Tabelka do raportu o współpracy z Litwą

Lp.

Nazwa uczelni zagranicznej/ instytucji, z którą podpisana jest Umowa o współpracy

Imię i nazwisko koordynatora Umowy / Wydział

 

 

Data obowiązywania Umowy

 

Wspólne publikacje

(liczba)

 

Wspólne projekty

(liczba)

 

Wspólne prezentacje

(liczba)

 

Wymiana osobowa/staże

(liczba)

 

Inne formy współpracy
(jakie/liczba)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

od 2018 r.

1

The Lithuanian University of Health Sciences (Republic of Lithuania)

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski/Wydział Lekarski, Collegium Medicum UWM w Olsztynie

2017-2022

1

6

1

1

3

1

1

7

 

 

 

 

profesor wizytujący

 

 

Na mocy porozumień o współpracy zawartych w 2010 roku oraz 2017 roku przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Collegium Medicum,  rozpoczęło współpracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu - Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

 

Koordynatorem działań jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, inicjator zawartych porozumień oraz Kierownik Katedry Rehabilitacji i Ortopedii, Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z zapisami porozumienia z 2017 roku przedmiotem współpracy jest m.in.:

prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymiana wiedzy między pracownikami naukowo-dydaktycznymi, wspólne publikowanie prac naukowych czy wymiana studentów
i pracowników akademickich.

Sprawozdanie ze współpracy