O COLLEGIUM MEDICUM

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego– jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ukierunkowana na kształcenie studentów w naukach medycznych. Collegium Medicum tworzą: Wydział Lekarski i Szkoła Zdrowia Publicznego. Pierwsza inauguracja odbyła się 3 października 2017[2]. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powstało na bazie przekształconego Wydziału Nauk Medycznych. Pierwszym Prorektorem ds. Collegium Medicum, a wcześniej pierwszym Dziekanem i jednocześnie współtwórcą Wydziału Nauk Medycznych był Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

Historia

Wydział Nauk Medycznych został powołany uchwałą z 17 lipca 2007 Senatu UWM. Jako samodzielna jednostka zainaugurował działalność 1 października 2007 roku. W pierwszym roku działalności Wydziału kontynuowano prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (w latach 2002-2007 realizowane na Wydziale Biologii) oraz rozpoczęto przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Powołano Radę Programową Kierunku Lekarskiego, opracowując szczegółowy program studiów, uwzględniając docelowe wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, pozyskując z całego kraju samodzielnych pracowników naukowych i zgodnie z opracowanym harmonogramem, systematycznie tworząc kolejne katedry, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne. Jednocześnie podjęto starania o przejęcie od Ministra Obrony Narodowej 103 Szpitala Wojskowego.

W wyniku porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano umowę z dyrektorami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacji Dzieci w Ameryce koło Olsztynka, na udostępnienie kolejnych oddziałów jako bazy obcej nowo tworzonych klinik, oddziałów klinicznych i zakładów. Podobne porozumienie podpisano z dyrektorem Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 1 października 2008 roku uroczyście zainaugurowano studia na kierunku lekarskim.

1 maja 2009 roku doszło do przejęcia 103 Szpitala Wojskowego w Olsztynie przez Uczelnię jako Szpital uniwersytecki z Przychodnią SP ZoZ UWM, który w czerwcu 2009 roku został otwarty przez ówczesną Minister Zdrowia - Ewę Kopacz.

1 października 2010 roku rozpoczęto studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dokonał dużego wysiłku organizacyjnego, a także poniósł duże koszty własne na adaptację obiektów dla nowo tworzonych katedr i zakładów. Przygotowano liczne projekty pozyskujące środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach różnych źródeł finansowania.

28 lutego 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, a w 2016 przyznano uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych[3]1 lipca 2012 szpital został przemianowany na Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Collegium Medicum powstało decyzją Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zwołanego 19 kwietnia 2017[4]. Nowa jednostka organizacyjna powstała na bazie dotychczasowego Wydziału Nauk Medycznych. Jednocześnie wyodrębniono w nim dwie jednostki: Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Collegium Medicum odbyła się 3 października 2017[5]. Pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego został prof. Andrzej Rynkiewicz, a Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Anna Doboszyńska, a następnie zastąpiła ją prof. dr hab. n. biol.  Ewa Dzika[12].

Inauguracja WL
Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej
Ceremonia Białego Fartucha

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski został utworzony na mocy zarządzenia nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu[6].

Uchwałą Nr 157 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku przyporządkowano do Wydziału Lekarskiego kierunek lekarski[7], a uchwałą Nr 159 również z dnia 26 maja 2017 roku przyznano zachowanie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim[8].

Szkoła Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu został utworzony na mocy zarządzenia nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu[9].

Uchwałą Nr 158 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku przyporządkowano do Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunki studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne[10].

1 stycznia 2020 dokonano przekształcenia dotychczasowego Wydziału w Szkołę Zdrowia Publicznego[11]. [...] Po zmianach w jednostce pierwszym dyrektorem Szkoły została dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM.

Collegium Medicum jest właścicielem Polish Annals of Medicine (Pol Ann Med.).

Polish Annals of Medicine (Pol Ann Med.)