WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

nauka

Ważnym elementem wzmocnienia współpracy Collegium Medicum z podmiotami gospodarczymi, łączącym się ze zmianą podejścia do praktycznego znaczenia prowadzenia badań naukowych i ich wpływu na koncepcję nauczania oraz rozwoju wiedzy, jest aktywny udział jednostek CM w projektach łączących naukę i biznes.

 

Katedra Neurochirurgii, prowadzi innowacyjne i pionierskie badania dotyczące wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu neurodegeneracyjnych schorzeń, na które obecnie nie ma skutecznej terapii. Już w pierwszej edycji konkursu STRATEGMED, organizowanej przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych” uzyskano fundusze na badania. Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki
(w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Pierwszy projekt „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” akronim NeuStemGem  do 31.01.2019 r. (STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014) realizowany był jako Konsorcjum we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym
w Katowicach, Genomed Spółka Akcyjna, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Fundacją Ewy Błaszczyk „AKOGO”. Celem projektu NeuStemGen było opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta
w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składało się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki,
a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyły zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) - postępującej neurodegeneracji neuronów ruchowych. Realizacja projektu dotyczyła opracowania biomarkerów swoistych dla AMD oraz wdrożenia innowacyjnych metod leczniczych opartych o wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii i okulistyce.

 

Drugi projekt był poświęcony Zastosowaniu progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS do 31.12.2018 r. (STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) w ramach Konsorcjum we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, VETREGEN JOANNA SANFORD, Instytutem Genetyki Człowieka PAN, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie oraz Uniwersytetem Johns Hopkins. Kolejna, trzecia edycja programu nosiła tytuł „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim EXPLORE ME do 31.12.2018 r. (STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016). Konsorcjum w składzie: z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Kolejny projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako Program EuroNanoMed III w nowej perspektywie finansowej - Horyzont 2020. Program dotyczył nanomedycyny, czyli zastosowania nanotechnologii dla zdrowia. Nanotechnologia jest strategicznym priorytetem w Europie, a technologie związane z tym sektorem mają wpływ na wzrost dobrobytu społecznego i gospodarczego, jak również oddziałują bezpośrednio na styl życia obywateli w wielu dziedzinach między innymi w obszarze ochrony zdrowia, technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT), ochronie środowiska. EuroNanoMed III ma na celu wspieranie konkurencyjności europejskiej nanomedycyny, a partnerzy poprzez wspieranie projektów badawczych i wdrożeniowych dążą do wzmocnienia międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, szpitalami i przedsiębiorstwami. W ramach tego projektu realizowano zadanie: „Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorow glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego” akronim NanoTech4ALS do 31.08.2019 r. (12/EuroNanoMed/2016). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie był liderem programu,
a kooperantami Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, University of Minho, Portugalia oraz FMC BioPolymer, Norwegia.

Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunologii Klinicznej oraz Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych zrealizowała zadania w ramach strategicznego programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – (BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016), któremu patronuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2016 - 2019 realizowano projekt pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” (akronim PLANTARUM). Na potrzeby realizacji projektu utworzono Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa SA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska.

Projekt dotyczył w głównej mierze strategicznych obszarów problemowych, takich jak: klasyfikacja wybranych surowców roślinnych, wskazanie składników mających istotne dla zdrowia człowieka właściwości prozdrowotne (cyklitole, polifenole, sapogeniny), określenie ich właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej.

W ramach Projektu PLANTARUM realizowano czternaście zadań. Zadanie nr 8 realizowała Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunologii Klinicznej dotyczący zastosowania D-chiro-inozytolu w leczeniu miejscowym zmian łuszczycowych. Opracowano techniki izolacji składników aktywnych we współpracy z Katedrą Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz podłoże do stworzenia preparatu leczniczego we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Tricomed SA, filią Fabryki Kosmetyków Pollena Ewa SA. Zrealizowano podwójne ślepe badanie kontrolowane placebo z wykorzystaniem 1% i 0,25% maści D-chiro-inozytol (DCI) u pacjentów z łagodną łuszczycą plackowatą, wykazując skuteczność kliniczną preparatu oraz za pomocą obiektywnych pomiarów nawodnienia, TEWL, elastyczności

i grubości (DermaLAB COMBO). Korzystne wyniki dla 1% DCI preparatu wskazują, że może on być stosowany jako środek wspomagający miejscowe leczenie łuszczycy.

Wyniki opublikowano w pracy: Owczarczyk-Saczonek A, Czerwińska J, Wygonowska E, Kasprowicz-Furmańczyk M, Placek W. D-chiro-inositol as a treatment in plaque psoriasis: a randomized placebo-controlled clinical trial. Dermatol Ther. 2020 Nov 14:e14538. doi: 10.1111/dth.14538. IF 2.327, MNiSW 70. Obecnie przeprowadzany jest proces zgłoszenia patentowego.

Zadanie nr 12 było realizowane przez I Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Dotyczyło oceny skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny, jako suplementu diety, pacjentom z dyslipidemią oraz miażdżycą (kontrola profilu lipidowego) po 3 i 6 miesiącach zastosowania. Zadaniem jest wprowadzenie nowego suplementu diety wspomagającego leczenie arteriosklerozy.

Publikacja, Krajewska-Włodarczyk, M., Owczarczyk-Saczonek, A., Placek, W. et al. Distal interphalangeal joint extensor tendon enthesopathy in patients with nail psoriasis. Sci Rep 9, 3628 (2019). IF 4,122 MNiSW 40, została ujęta  podczas opracowywania stanowiska Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonografii w Medycynie i Biologii dotyczącego badań ultrasonograficznych w dermatologii. [Alfageme F, Wortsman X, Catalano O, Roustan G, Crisan M, Crisan D, Gaitini DE, Cerezo E, Badea R. European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Position Statement on Dermatologic Ultrasound. Ultraschall Med. 2020 May 7. English. doi: 10.1055/a-1161-8872].

kategoria